Algemene voorwaarden iPeople

Artikel 1 Toepassingsgebied
1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij iPeople of voor haar of namens haar optredende personen partij is, hierna opdrachtnemer te noemen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2  De activiteiten van opdrachtnemer, die tot een overeenkomst met haar kunnen leiden, bestaan uit alle werkzaamheden gedaan door of namens opdrachtnemer, verder te noemen begeleiding en/of training. Deze beslaan (niet uitputtend opgesomd):
* Begeleiden, coachen en adviseren bij (verander) projecten en processen
* Geven van trainingen en opleidingen
* Werving & Selectie

1.3  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van tegenpartij, hierna verder opdrachtgever te noemen, zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst
2.1  Op alle werkzaamheden van opdrachtnemer zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Stemt een opdrachtgever in met een begeleiding en/of training, dan gaat opdrachtnemer uit van instemming met de algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders gemeld door opdrachtgever.

2.2  Van deze voorwaarden wordt niet afgeweken, tenzij uitdrukkelijk en met overeenstemming van opdrachtgever en opdrachtnemer schriftelijk is afgeweken.
2.3  De verplichtingen van opdrachtnemer gaan nooit verder dan opgenomen in deze voorwaarden, dan wel door haar schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst
3.1  Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na het aanbod, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod. Na verval van het aanbod is opdrachtnemer gerechtigd het aanbod te wijzigen.

3.2  Bij aanvang van de begeleiding en/of training dient opdrachtgever op verzoek alle relevante informatie te verstrekken aan opdrachtnemer. Door instemming met een begeleiding en/of training verklaart opdrachtgever dit te hebben begrepen en ervoor in te staan dat dit is gebeurd.

Artikel 4 Medewerking door opdrachtgever
4.1  Opdrachtgever zal opdrachtnemer steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.

4.2  Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

Artikel 5 Uitvoering
5.1  Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

5.2  Opdrachtnemer zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van opdrachtgever, mits dit naar oordeel van opdrachtnemer bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

5.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, of zich anderszins te laten ondersteunen of vervangen door derden en deze algemene voorwaarden zijn ook voor en op de werkzaamheden van deze derden van toepassing.

Artikel 6 Honorarium
6.1  Tarieven voor begeleiding, werving en selectie en trainingen worden voorafgaand aan de overeenkomst aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtnemer hanteert een vast honorarium voor de te verrichten werkzaamheden.

6.2  Tarief bij begeleiding en/of training is inclusief alle kosten, zoals reis- en verblijfskosten, maar exclusief btw.

Artikel 7 Prijs en betaling
7.1  Bij trainingen dient de factuur voorafgaand aan de start van de training voldaan te worden, al dan niet via betaling via internet. Bij begeleiding en werving & selectie wordt de factuur na afloop van de begeleiding gestuurd en dient binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden.

7.2  Bij opdrachten boven de € 20.000,- kan in overleg met opdrachtgever in termijnen worden gefactureerd.

7.3  Bij annulering, beëindiging of aanpassing van de opdracht door opdrachtgever, na bevestiging van de opdracht door opdrachtnemer of na aanvang van de begeleiding en/of training vindt geen restitutie plaats. Annuleren is mogelijk tot uiterlijk 4 weken vóór aanvang van de training. Bij annulering door opdrachtgever 28 tot 15 dagen voordat de training begint, ontvangt opdrachtgever 50% van het factuurbedrag retour. Bij annulering korter dan 14 dagen van tevoren, betaalt opdrachtgever 100% van het factuurbedrag.

7.4  Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Na aanmaning en opnieuw niet betalen binnen veertien dagen, mag opdrachtnemer een incassomaatregel treffen. Opdrachtnemer is dan bevoegd de vordering uit handen te geven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, plus de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.

7.5  Heeft opdrachtgever bezwaar tegen een factuur van opdrachtnemer dan geeft opdrachtgever dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Opdrachtgever heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren aan opdrachtnemer. Indien opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard.

Artikel 8 Overmacht
Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. In dat geval is opdrachtnemer verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal, waaronder de ruimten waarvan opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is opdrachtnemer gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 9 Vertrouwelijkheid
9.1 Inhoudelijke informatie vanuit de begeleiding of training wordt alleen dan naar buiten gebracht en met anderen gedeeld als opdrachtgever daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

9.2 Het is niet toegestaan om (geluid of beeld) opnames te maken, anders dan na voorafgaande afstemming en overeenstemming tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en met toestemming van degenen die aanwezig zijn tijdens begeleiding of training.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1  De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.

10.2  De aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen en opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

10.3  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat opdrachtgever tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welke opdrachtnemer, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

10.4  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen en/of letsel opgedaan tijdens begeleidingen en/of trainingen of als vermeend gevolg ervan.

10.5  Buiten de in artikel 10.1 genoemde aansprakelijkheid rust op opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens opdrachtgever en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

Artikel 11 Annulering
11.1  Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren als nakoming in redelijkheid niet meer van opdrachtnemer kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient opdrachtnemer de annulering schriftelijk aan de opdrachtgever mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen. Er zal dan indien aan de orde restitutie van betalingen aan opdrachtgever plaatsvinden, tenzij annulering aan opdrachtgever te verwijten is.

11.2  Opdrachtgever is bevoegd trainingen tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van de training te annuleren, zonder kosten. Annulering dient schriftelijk plaats te vinden. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de training worden de volgende kosten in rekening gebracht:• 28 tot 15 dagen voor de training: 50% van het factuurbedrag • minder dan 14 dagen voorafgaand aan de training: 100% van het factuurbedrag.

Artikel 12 Beëindiging door opdrachtgever
12.1  Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst door opdrachtgever, bijvoorbeeld een serie van begeleidingen of trainingen, zal alleen na overleg en overeenstemming tussen opdrachtnemer en opdrachtgever plaatsvinden.

12.2  Indien het onder 1 genoemde aan de orde is, is de vergoeding voor de begeleidingen of training toch verschuldigd aan opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal alleen terugbetaling van het gedeelte van het honorarium voor nog niet verrichte of geleverde diensten overwegen, bij zwaarwegende redenen bij opdrachtgever die het voor opdrachtgever niet mogelijk maken de begeleiding of training voort te zetten, dit naar het vrije oordeel van opdrachtnemer.

Artikel 13 Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten met opdrachtnemer zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 14 Geschillen
14.1  Alle geschillen welke tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij opdrachtnemer ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.

14.2  Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet- nakoming door opdrachtgever van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 15 Slotbepaling
15.1  Opdrachtnemer is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassingzijn de voorwaarden ten tijde van aangaan van de overeenkomst, zoals deze ook gepubliceerd zijn op de website(s) van opdrachtnemer en gepubliceerd op en op te vragen via www.voorwaarden.net.

15.2  Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, dan wel vervallen na overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de vervallen, de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de dan vervallen, nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

15.3  Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

Algemene voorwaarden iPeople d.d. 01-01-2021